عطسه ومادرانه ودودکش

1.دیروز تواتوبوس هوام گرم بعدیه خانمه هی فرت وفرت عطسه می کردعطسه هاش این شکلی بود  دهنش روبازمی کرد این هوابعدیهوباملایمت می گفت :(تیس)یعنی صدای عطسه اش تنهایه( تیس) بودکه بعضی مواقع به (س)تبدیل می شد.بیچاره تواین گرماچه سرمایی خورده بود.سوال

می دونیدصدای عطسه منم توهمین مایه هاس اینجوری:ا.....تسه. که ازبس که مامانم می گفت دخترهمه کاراش بایدمتین وباوقارباشه بعضی مواقع عطسه هام کاملا بدون صدامی شد.ولی برعکسه من این آقای میم عطسه داره درحد تیم ملی ....

2.وای که ازدست این سریال "مادرانه" ببخشید "پدرانه "خسته شدم این شخصیت اردلان که همه حرفاش تومایه های شعروغزله وفقط ادای باغیرتا رودرمیاره .اون "زنه "هم که انگاراطریش همین بغله وهی می دوه میادایران .رهای چشم سفیدهم که آبروی هرچی دختره برده من نمی دونم این فراموشی گرفته چطورآدرس اون خونه توجنوب تهرون روبلدبوده .ازشخصیت مریم وبابا ومامانش وآقامحمدجوادکه هیچی نگم بهتره

 زن محمدجوادکه جیگرمنوخون کرده بس که لوس وبی معنیه

آقاجان فیلم می سازی به شعوربیننده احترام بذارگاوچران

 خلاصه آب روبستن به این سریال ......

3.ولی تادلتون بخواداین سریال" دودکش "قشنگه یعنی من موندم این دیالوگای بامزه چه طوربه ذهن نویسنده اومده .همه  شخصیتاجالب بازی می کنن ویکی ازیکی بهتر.

خب خیلی غرغر کردم ...تابعدبای بای

/ 2 نظر / 8 بازدید

سلام آی گفتی،ایول خواهر منم عطسش ایتس صدا میده،عطسشو میخوره،عوضش بابام عطسه میکنه درحد تیم ملی برزیل.بهش میگم آروم تر بابا حنجره منجره انقورت میاد بیرونا.

بهناز

من از صدای عطسه همسرم میترسم اونقدر که بلند عطسه میکنه همیشه بهش میگم میترسم تو این عطسه ها منفجر بشی[نیشخند]