میم من سین تو


بابامامان آقای میم 15 روزی میشه که مشهدن ومن توی این 15 روزهمش دلم اونجاست وحسابی دلم براحرم تنگ شده .البته امشب به سلامتی برمی گردن.

امروزصبح یادم اومدکه شنیده بودم که عکسای حرم رومی شه مجازی دیدبعدکه سرچ کردم

به یه چیزه بهتررسیدم (پخش زنده تصاویرازحرم رضوی) 

روی عکساکه کلیک کنیدمستقیم اون صحن رونشون می ده.

واقعالذت داره دیدن تصاویرمستقیم ازحرم .التماس دعا

پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٢ | ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ | خانم سین | نظرات () |

من نمی دونم چراازبچگی وقتی اسم روزاول مهرمی اومدهمه هیکلم می شداضطراب ونگرانی الانم که داریم به اول مهرنزدیک می شیم من همش مضطربم نمی دونم چرا.نگران

فکرکنم (فوبیای اول مهر)دارم.یایه همچین چیزی

آقاجان مایه داداش داریم قندوعسل ودوست داشتنی که  چندسالی ازمابزرگتره .این داداش ماهروقت که یکی ازدوستاش رومی فهمه که به یکی ازدخترای فامیل می خوره معرفی می کنه وآدرس می ده که برن خواستگاری وخلاصه دخترای فامیل روهمینطوری ومثل آبنبات شوهرمی ده .والبته مایه خواهرداریم که هنوزمجرده وبایدببینیم این داداش ماکی به گزینه موردنظربرای خواهری می رسهمتفکرالبت این خواهرمابه وفورخواستگارداره ولی همه راجواب منفی می ده فکرکنم اونم منتظره پرنس سواربراسب سفیدکه موردپسندداداش باشه نشستهخیال باطل

امروزمهمان دارم وبایدبرای شام تدارک ببینم .پس تابعد.....

چهارشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٢ | ۱٠:٢٩ ‎ق.ظ | خانم سین | نظرات () |

امروزعروسی دعوتیم ومن دریک عملیات انتحاری دیروز رفتم موهام روکوتاه کردم.عکس اون مدلی روکه انتخاب کرده بودم نشونه آرایشگرم دادم وگفت من یه مدل ازاین قشنگ تربرات می زنم منم ریش وقیچی رودادم دستش وبعدهاج وواج فقط درحال ریخته شدن موهام روزمین بودم وهی  می گفتم خیلی کوتاه نشه  هاوقتی سشوارش کشید.تعجبیعنی به هیچ وجه اون مدلی که من می خواستم نبود

نمی دونم سریال کاراته کاها که ازپرشین تون پخش می شه رومی بینیدیانه .موهای من رومثل مدل موی شخصیت( جک) توی این سریال زده .البته آقای میم اول کمی منوهاج وواج نگاه کردوبعدگفت :قشنگ شدیعینک فکرکنم خواست بهم روحیه بده

ومن الان یه خانم سین پشیمانم که البته خودم روخوشحال وشادنشون می دم  ازقدیم گفتن :خودم کردم که ......برخودم باد

والان هم دارم آماده می شم وخوش خوشان باهمین موهای جدیدوکوتاه برم عروسی

نکته اخلاقی:1-شب قبل ازهرمراسمی که دعوتید جوگیرنشویدوهیچ بلایی برسروصورت خودنیاوریدوریش وقیچی رادست هیچ کس ندهید

2-اگه جوگیرشدیدخودتون رودستپاچه ونگران نکنیدوریلکس باهمون چهره جدیدبه جشن وپایکوبی بپردازیدکه دنیاارزش قصه خوردن روندارهههههههههههههههههههههههه

اینم مدل موی پسرانه جدیدمن(جک درکاراته کاها)

 

جمعه ۱٥ شهریور ۱۳٩٢ | ٤:۳۱ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |

دیشب عیادت یه خانم پیررفتیم(مامانه شوهرخواهرآقای میم) بیچاره سرطان گرفته .بعدقبل رفتن من هی به خودم روحیه می دادم که جلوش گریه نکنم ویاحرفی نزنم که ناراحتش کنم.خلاصه پاشدیم رفتیم اونجاغمگین وافسردهنگرانناراحت

بعدازسلام واحوالپرسی این خانم محترم شروع کردبه خاطرات شیمی درمانی ومریضیش که چه طورسربه سرپرستاراومریضا می ذاشته و...

باورنمی کنیداگه بگم اونقدرماروخندوندوبهمون روحیه دادوتازه اون وسط جمع به من گیره سه پیچ داده بودکه آخه چرادوباره بچه دارنمی شی

وتازه آماره تمام سریالای جم وفارسی وان روهم داشت ومن موندم این همه روحیه روازکجاآورده .یعنی مادیشب به واقع از یه بیمار روحیه گرفتیم  

به نظرم زندگی یعنی همین .توبدترین شرایط شادباشی واززندگی لذت ببری

جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ | ٤:٤٢ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com